Kvaliteedi tagamine

Üldsätted

1.1  OÜ Katsal poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Katsal Koolitus.

1.2  Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud keeleõppe täiendkoolitusi.

1.3  Koolituste korraldamisel lähtub koolituskeskus kehtivatest täiskasvanuhariduse õigusaktidest.

Õppekavade kvaliteedi tagamine

2.1  Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.

2.2  Avalike koolituste õppekavad on kättesaadavad koolituskeskuse kodulehelt.

2.3  Õppekava koostamisel lähtutakse vastava keeletaseme nõuetest ja sihtgrupi vajadustest

Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine

3.1  Kõigil koolitajatel on filoloogiaalane kõrgharidus ning täiskasvanute koolitamise kogemus õpetatavas valdkonnas.

3.2  Õpetamiskvaliteedi jätkuvaks tagamiseks osalevad koolitajad regulaarselt nii Eesti kui välismaal toimuvatel koolituskursustel ning täienduskoolitustel.

3.3   Koolitajate töötulemusi hinnatakse pärast koolitust osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

4.1  Koolitused viiakse läbi koostööpartneritelt renditud õppetööks sobivates õppeklassides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele.

4.2  Info avalike koolituste toimumise kohta avaldatakse koolituskeskuse kodulehel vähemalt kaks nädalat enne algust.

4.3  Koolitus viiakse läbi õppimist soodustavas ja toetavas keskkonnas õppijate vajadusi arvestades.

4.4  Koolitusele registreerunud saavad enne koolituse algust info koolituse korralduse kohta (ajakava, ruumid) vähemalt nädal enne koolituse algust.

4.5  Igale koolitusel osalejale tagatakse õppematerjalid ning koolituse jooksul joogivesi, kohv/tee ja küpsised.

 

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1  Iga kursuse lõpus annavad osalejad tagasisidet nii koolituse sisulise kui korraldusliku poole kohta ning vajadusel annavad soovitusi koolituse paremaks korraldamiseks. Tagasiside kogumine toimub kas suulises või kirjalikus vormis.

5.2  Koolituselt saadud tagasisidet analüüsitakse ning jagatakse koolitust läbiviinud lektoritega. Õppijate soovitused ja ettepanekud võetakse arvesse järgmiste koolituste korraldamisel.