Õppekorralduse alused

1. Üldsätted
1.1 OÜ Katsal (registrikood 11669321) lähtub täienduskoolituste korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2 OÜ Katsal korraldab ja viib läbi täiskasvanutele suunatud täiendkoolitusi ning eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistavaid täiendkoolitusi (kantsleri käskkiri 20.06.2016 nr 1.1-3/16/119 ja kantsleri käskkiri 3.06.2016 nr 1.1-3/16/101)
1.3 Õppetööks sobivad ruumid renditakse koostööpartneritelt tunnitasu alusel. Tellitud sisekoolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
1.4 Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Info avalike koolituste kohta avaldatakse veebilehel katsal.onepagefree.com. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 ak/h = 45 minutit).
1.5 Eesti keele A2-, B1- ja B2- taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud koolitused toimuvad nii grupi- kui ka individuaalõppena.
1.6 Õppetöö toimub eesti keeles (vajadusel vene või inglise keele baasil).
1.10 Iga koolituse alusdokumendiks on õppekava, kus on määratletud:
- õppekava nimetus;
- õppekavarühm;
- õpiväljundid;
- õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
- õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
- õppe sisu;
- õppekeskkonna kirjeldus;
- õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
- lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
- koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.11 Õppekavad ja muudatused õppekavas kinnitab koolituskeskuse pidaja.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

OÜ Katsal kogub õppijate kohta järgmisi andmeid:

- osaleja nimi;

- osaleja e-post;

- osaleja kontakttelefon;

- osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolitustunnistusel/koolitusel osalemise tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

 

3. Koolitusele registreerimine

3.1 Igale koolitusele tuleb eelnevalt registreerida e-kirja teel katsal@hot.ee.

3.2 Kõigile registreerunutele saadetakse e-posti teel kinnitus koos koolituse toimumise koha aadressi ja kellaaegadega hiljemalt kolm päeva enne koolituse algust.

 

4. Koolitusgrupi komplekteerimine

4.1 Koolitusgrupid moodustatakse koolitusele registreerunud huvilistest.

4.2 Koolitusgruppide moodustamisel võetakse aluseks osalejate varasemat keeleoskuse taset või selle puudumist.

4.3 Iga koolitusel osalejaga sõlmitakse koolitusleping.

4.4 OÜ Katsalil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid informeeritakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt eelmisel päeval. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolitustasu tagasi.

5. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

5.1. Koolitusel saavad õppimist alustada ja osaleda õppijad, kes on arvatud koolitusgruppi ning kes on ise tasunud või kelle eest on tasutud õppemaks.

5.4 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja igal koolituspäeval oma allkirjaga registreerimislehel.

6. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumiseks saadetakse e-posti teel arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2. Maksetähtaja ületamisel üle 60 päeva antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.3 Õppemaksu tasumise kord määratakse kindlaks kursuslase ja juhataja vahelise lepinguga.

6.4 Õppemaksust vabastamise ja soodustuste andmise korra ja alused kinnitab juhatus.

6.5. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

6.6 OÜ Katsali korraldatud koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele § 26. Koolitusasutus edastab koolitatavate andmed elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile.

7. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

7.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolitusprogrammi õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

7.2 Kursus on lõpetatud pärast vastava õppekava läbimist.

7.3. Koolituse kohta annavad õppijad tagasisidet kirjalikus või suulises vormis.

 

8. Kursuslase õigused ja kohustused

8.1 Kursuslasel on õigus saada õppekavakohast koolitust.

8.2 Kursuslasel on õigus valida endale sobiv kursus.

8.3 Kursuslasel on õigus pärast õppekava täitmist saada kursusel osalemist kinnitav tõend ning lõputesti positiivse sooritamise korral tema teadmisi ja oskusi kinnitav tunnistus.

8.4 Kursuslane on kohustatud tasuma õppemaksu vastavalt esitatud arvele.

9. Lektorite kvalifikatsiooninõuetele vastavus

9.1 Kõik lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning soovitavalt andragoogilist haridust ning omama pidevat kogemust õpetatavas valdkonnas.

10. Vaidluste lahendamise kord

10.1. OÜ Katsali ja õppija vahelised eriarvamused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.